گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

۳۵ مطلب با موضوع «کتب سنگی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

معرفی چاپ سنگی13

دبستان مذاهب (عقاید)

فانی کشمیری

بی جا 1261

دربندنامه. منتخبات لیلی و مجنون. غزلیات (شعر ترکی)

فضولی بغدادی

بی جا 1272

رساله التاملیه (حاشیه شرح الوقایه)

محمد غلام بن عبدالله میان حاجی یارمحمد

دهلی 1313

رساله ناصریه (عقاید)

محمد خان

بمبئی 1300

ساقی نامه ظهوری (نظم فارسی)

نورالدین ظهوری

نولکشور 1250

شاهنامه پهلوی (شعر فارسی)

حبیب الله نوبخت

تهران 1330

شاهنامه قاسمی (شعر فارسی)

قاسمی گنابادی

نولکشور 1287

شبستان نکات و گلستان لغات (ادب فارسی)

حاجی محمدجان اندیجانی ابن حاجی غلام حیدرخان کابلی

تاشکند 1331

شرح سکندرنامه گلوی (شرح شعر فارسی)

لطیف حلال غوامض خفی و جلی مولوی محمد گلوی

نولکشور 1291

شرح گلشن راز (شرح شعر فارسی)

حاج‌میرزا ابراهیم سبزواری

تهران 1330

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

تریاق فاروق (طب کهن)

عبدالصمد بن عبدالله الحسینی المازندرانی

تهران 1308.

خفی علایی (طب کهن)

زین‌الدین ابوابراهیم اسماعیل بن حسین بن محمد بن احمد حسینی گرگانی پزشک معروف

نولکشور 1891

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

تاج التصاریف (رساله تعلیمی)

می‍رزا ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌ ف‍رس‍وده‌ ال‍م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ن‍وا و م‍ل‍ق‍ب‌ ب‍ه‌ ت‍اج‌ال‍ش‍ع‍را

شیراز 1316

تجلیات رحمانی (نثر فارسی-عرفان)

سید علی محمد حسینی قادری

مطبع نظامی 1310

تحفه الحسینیه (نظم فارسی)

نوروز علی فاضل بسطامی

تهران 1302

ترجمه ریحانه الافکار (رساله تاریخی)

میرزای فروغی

تهران 1302

توقیعات کسروی انوشیروان (نثر فارسی)

محمد جلال‌الدین طباطبائی‌زواری

تبریز 1324

جنگ مناقب (مجموعه نظم فارسی)

اشعاری از شاعران کهن

تهران 1296

جواهر العشاق (عرفان)

صدرالدین ابوالفتح سید محمد حسینی گیسو دراز چشتی

پریس 1362

جولونبور (رساله فارسی)

محمدباقر ولد آقا میرزا آقا بالا بنکدار

تبریز 1342

چار سنجر (نثر فارسی)

محمد جمال الدین خان صاحب بهادر

دهلی بی تا

حدایق البلاغه (معانی بیان)

شمس‌الدین فقیردهلوی

مطبع کریمی 1305

خزان و بهار (رساله اخلاقی)

قاضی محمدشریف بن شمس‌الدین محمد شیرازی مشهور به «شریفا» و متخلص به کاشف

تهران 1271

خمسه حسینی (نظم فارسی)

محمدحسین الشیرازی المتخلص بالحسینی

شیراز 1324

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

اختر تابناک (شعر فارسی-مدح)

یزدی

تهران 1312

اخلاق مصور (منتخب کتب)

اب‍راه‍ی‍م‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ص‍ن‍ی‍ع‌ال‍س‍ل‍طن‍ه‌ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌

تهران 1325

اسرار النسا (طب قدیم-عربی)

جالینوس

بمبئی 1311

اسرار عشق (ادب فارسی)

اسداله گلپایگانی

بی جا 1342

اشتیاق نکاج (رساله تعلیمی-اخلاقی)

 کاتب : محمود مطبعه‌چی

بی جا 1371

آیات باهرات و مناقب خسروی (نظم فارسی-تاریخی)

سید محمد بقا- بقای اصفهانی

تهران 1313

آیینه جهانبانی (تاریخی)

میرزاابولفضل‌طالقانی قزوینی‌طهرانی 

تهران 1324

بساط و نشاط (گاهشمار ایران-طنز)

میرزا نظام

تهران 1324

بستان السیاحه (زندگینامه)

زین العابدین شیروانی

تهران 1315

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

پنج رقعه (نثر مصنوع)

واضح ساوجی ، مبارک الله بن اسحاق  (ارادت خان واضح)

منشی نول کشور 1128

همراه با دو شرح در حاشیه کتاب

میرزا مبارک‌الله بن میراسحاق بن محمدباقر ، متخلص به واضح ، ساوجی ( ۱۰۵۹- ۱۱۲۸ق/ ۱۶۴۹-۱۷۱۶م ). نیایش محمدباقر از نجیبان ساوه بوده و وزارت جهانگیر ( ۱۰۱۴- ۱۰۳۷ق) رسیده است و خود پس از مزگ پدر لقب ارادتخان گرفته است ، سراینده و نویسنده و تاریخ نگار بوده است و دو کار » پنج‌رقعه « و » مینا بازار « به ظهوری ترشیزی نیز نسبت داده شده که درست نیست

پنج رقعی است که مولف برای نشان دادن توانایی نویسندگی خود نوشته است و اینکه گفته شده که این نامه‌ها را برای کسانی می‌نوشته است درست نیست ، این نامه ها بعد برای آموزش عملی انشا بکار گرفته شده است . پنج ( رقعه ) است که بر سرآغاز آنها شناخته می‌شوند . شهید تبسم ، ،فراقنامه ، زیبا عروس ، قربانی چشم ، پشت به دیوار ... ، با دو شرح متفاوت پنجرقعه از مولوی عبدالاحد و عبدالرزاق یمینی در حاشیه این کتاب به چاپ رسیده است

شرح پنج رقعه

 م‍ول‍وی‌ ام‍ام‌ب‍خ‍ش‌ ص‍ه‍ب‍ائ‍ی‌ ده‍ل‍وی‌

منشی نول کشور 1269

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

مینا بازار

تالیف : مبارک الله بن میراسحاق بن محمدباقر متخلص به واضح ملقب با ارادت خان

چاپ: نولکشور 1293

شرح مینا بازار

تالیف: ص‍ه‍ب‍ای‍ی‌ ده‍ل‍وی‌، م‍ول‍وی‌ ام‍ام‌ ب‍خ‍ش‌، ۱۲۷۴ق‌، ش‍ارح‌

معرفی اثر در ادامه مطلب 

 • ۰
 • ۰

ابواب الحکم (جملات قصار)

کمال الدوله

تهران 1319

انشای خلیفه (نثر فارسی)

خلیفه شاه محمد کنوجی

نولکشور 1916

بدایع الاشعار (شرح شعر)

بدایع نگار

مشهد 1336

تاریخ ادبیات ایران 

محمد حسین فروغی

تهران 1333

جان جهان (نظم و نثر فارسی)

میرزا علی اکبر خان

تهران 1335

خیابان گلشن (نظم فارسی-نصاب)

مولوی محمد علی

نولکشور 1886

ریاض العرفان (عرفان)

میرزا محمد ملک‌الکتاب ؛ کاتب : میرزا علی شیرازی

بمبئی 1326

عجیب القصص معروف به شبستان عشرت (نثرفارسی)

منشی بخت سنگه

نولکشور 1296

شبنم شاداب (نثر فارسی)

ظهیرای تفرشی

محمدی 1265

طاهر وحید (منشات)

محمد طاهر وحید

نولکشور 1892

عیار دانش (نثر فارسی-کلیله دمنه)

ش‍ی‍خ‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ع‍لام‍ی‌ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ب‍ارک‌ وزی‍ر اک‍ب‍ر پ‍ادش‍اه‌ک‍ات‍ب‌ ف‍رخ‍ی‌

نولکشور 1296

منابع الحکم (نثر فارسی)

محمد علی صفوت

تبریز 1341

نزهت الارواح (عرفان)

سید حسین سادات

فیض رسان 1322

نگارنامه منشی (منشات)

ملک زاده

نولکشور 1299


 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی چاپ سنگی 9

حکایات دلپسند (نثر فارسی)

مولوی محمد مهدی صاحب

نولکشور 1332

الماثر الاثار (تاریخ)

محمد حسن خان اعتماد السلطنه

تهران بی تا

گنج شایگان (تذکره)

شعری اصفهانی، طاهر بن زین‌العابدین

تهران 1272

میزان الافکار شرح معیار الاشعار (ادبیات)

مولوی محمد سعداله

نولکشور 1289

هنایش خرد (شعر فارسی)

شیخ عبدالعلی بیدگلی

تهران 1322

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی کتب سنگی 8

باده بی خمار (شعر فارسی)

نقیب الممالک شیرازی

شیراز 1341

ریاض الحکایات (نثر فارسی)

فاضل کاشانی

مشهد 1317

ریاض المحبین (عرفان)

هدایت

تهران 1260

زاد المسافرین (طب سنتی)

ش‍ری‍ف‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌

تهران 1283

زبده الواح (علوم غریبه)

محمود دهدار

بی جا 1301

سوانح الفکر (عرفان)

سلیمان غزاله

تهران 1915

طب یوسفی (طب سنتی)

یوسفی هروی 

تهران 1285

فرازستان (تاریخ)

تویسرکانی

بی جا 1253

گلزار حال (ادیان هندی)

کسایین (ولی)

محمدی 1232

مطلع الطب ناصری (طب سنتی)

ابوالحسن خان تفرشی

تهران 1261

نهر الفصاحت (ادبیات)

میرزا محمد حسین (قتیل)

نولکشور 1900

 • گنجور
 • ۰
 • ۰

معرفی چاپ سنگی 7

آداب ناصری (اخلاق)

خلوتی

تهران بی تا

انجمن دانش (ادبیات-حکایات)

میرزا احمد وقار شیرازی

تهران 1290

تحفه احتشامی (اخلاق-شعر)

فسایی

تهران 1314

چهار فصل میکده (شعر فارسی)

معتمد السلطان

تهران 1307

خردنامه جاودان - منتخبات ثقفی (ادبیات فارسی)

اعلم الدوله خلیل ثقفی

تهران 1339

شرح زلیخا (ادبیات)

محمد شاه

نولکشور 1329

شرح قصیده میرفندرسکی (شعرفارسی)

موسوی خلخالی

تهران 1314

طب اکبر (طب سنتی)

شاه ارزانی

لاهور بی تا

کلیات طب منظوم (طب ستنی)

ملک الاطباء

بی جا 1278

گلشن فرهنگ (عرفان)

کاوس مارسی

بمبئی 1327

مثنوی گنج زر (شعر فارسی)

محمودخان فسایی

بی جا 1330

مجمع الفصحا (شرح حال)

هدایت

تهران بی تا

مفتاح الادویه ناصری (طب سنتی)

فیلسوف‌الدوله، عبدالحسین، ۱۲۴۳-۱۳۲۲

تهران 1309

نامه احمدی (طب سنتی)

امیرخان

تهران 1334

یوسف زلیخا (شعر فارسی)

منسوب به فردوسی

تهران 1317

 • گنجور