گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

۲ مطلب با موضوع «فرهنگ ها» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

ابواب الحکم (جملات قصار)

کمال الدوله

تهران 1319

انشای خلیفه (نثر فارسی)

خلیفه شاه محمد کنوجی

نولکشور 1916

بدایع الاشعار (شرح شعر)

بدایع نگار

مشهد 1336

تاریخ ادبیات ایران 

محمد حسین فروغی

تهران 1333

جان جهان (نظم و نثر فارسی)

میرزا علی اکبر خان

تهران 1335

خیابان گلشن (نظم فارسی-نصاب)

مولوی محمد علی

نولکشور 1886

ریاض العرفان (عرفان)

میرزا محمد ملک‌الکتاب ؛ کاتب : میرزا علی شیرازی

بمبئی 1326

عجیب القصص معروف به شبستان عشرت (نثرفارسی)

منشی بخت سنگه

نولکشور 1296

شبنم شاداب (نثر فارسی)

ظهیرای تفرشی

محمدی 1265

طاهر وحید (منشات)

محمد طاهر وحید

نولکشور 1892

عیار دانش (نثر فارسی-کلیله دمنه)

ش‍ی‍خ‌ اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ع‍لام‍ی‌ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ب‍ارک‌ وزی‍ر اک‍ب‍ر پ‍ادش‍اه‌ک‍ات‍ب‌ ف‍رخ‍ی‌

نولکشور 1296

منابع الحکم (نثر فارسی)

محمد علی صفوت

تبریز 1341

نزهت الارواح (عرفان)

سید حسین سادات

فیض رسان 1322

نگارنامه منشی (منشات)

ملک زاده

نولکشور 1299


  • گنجور
  • ۰
  • ۰

غیاث اللغات

غیاث الدین محمد بن جلال الدین بن شرف الدین رامپوری

(دو جلدی) بکوشش محمد دبیرسیاقی

نشر معرفت تهران 1327

فرهنگ جهانگیری

میر جمال الدین حسین بن فهرالدین حسن انجو شیرازی

(دو جلدی) بکوشش رحیم عفیفی

دانشگاه مشهد 1351

فرهنگ مجمع الفرس

محمد قاسم بن حاجی محمد کاشانی (سروری)

(سه جلدی) بکوشش دبیرسیاقی

نشر علمی تهران 1338

فرهنگ رشیدی

رشید بن غفور حسینی

(دو جلدی) بکوشش محمد عباسی

بارانی تهران

صحاح الفرس

محمد بن هندوشاه نخجوانی

بکوشش عبدالعلی طاعتی

بنگاه ترجمه تهران 2535

فرهنگ جعفری

محمد مقیم تویسرکانی

بکوشش سعید حمیدیان

نشر دانشگاهی تهران 1362

فرهنگ فارسی

حسین وفایی

ویرایش تن هوی جو

دانشگاه تهران

فرهنگ فارسی مدرسه سپهسالار

منسوب به قطران

تصحیح علی اشرف صادقی

سخن تهران 1380

فرهنگ جغرافیای آذربایجان شرقی

بهروز خاماچی

سروش 1370

  • گنجور