گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

  • ۰
  • ۰

21 ) فرهنگ انجمن آرای ناصری

سرشناسه:ه‍دای‍ت‌، رض‍اق‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۲۱۵ - ق‌۱۲۸۸

‏عنوان و نام پدیدآور:ف‍ره‍ن‍گ‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آرای‌ ن‍اص‍ری‌[چاپ سنگی]رض‍اق‍ل‍ی‌ ه‍دای‍ت‌ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ م‍ن‍ش‍ی‌ طب‍ری‌ک‍ات‍ب‌ م‍ی‍رزا آق‍ای‌ ک‍م‍رئ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر ت‍ف‍رش‍ی‌

‏وضعیت نشر:طه‍ران‌ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌ س‍رت‍ی‍پ‌۱۲۸۸ق‌. (طه‍ران‌: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ق‍ل‍ی‌ خ‍ان‌)

‏مشخصات ظاهری:۱ ج‌. (ب‍دون‌ ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌)۳۳x۲۱س‌م‌

‏یادداشت استنساخ  :ق‌۱۲۸۶

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وائ‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذ ی‍ش‍م‍ی‌ رن‍گ‌

 

22) فوائد السالکین

ح‍ض‍رت‌ ب‍اب‍ا ف‍ری‍د گ‍ن‍ج‌ ش‍ک‍ر

ف‍ری‍د ده‍ل‍وی‌، م‍س‍ع‍ودب‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ۵۶۹ - ۶۶۴ق‌.

مطبعه اسلامیه لاهور 1330

 

23) مجموعه فوائد عثمانیه

از محمد عثمان

مطبع صدیقیه

 

24) شرح قصائد عرفی

رشناسه:فارغ ، قطب‌الدین ، قرن ۱۱ق. شارح

‏عنوان و نام پدیدآور:شرح قصائد عرفی[چاپ سنگی]/ملا قطب‌الدین

‏وضعیت نشر:[هند]: مطبع منشی نولکشور، [××۱۳] ق.

‏مشخصات ظاهری:۱۲۴ ص؛ قطع : ۱۵ × ۲۳.۵ س‌م.

‏یادداشت:زبان : فارسی .

ماده تاریخ تألیف در ابتدای کتاب از قلم بدایع راقم نگارش پذیر شد (تاریخ تألیف : ۱۰۹۳ق.) .

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق.

نوع و تز ئینات جلد:مقوایی ، روکش کاغذی منقوش صورتی ، عطف پارچه‌ای کرم .

‏توضیحات نسخه    :نسخه بررسی شد.در انتها افتادگی دارد .

‏معرفی چاپ سنگی:ملا قطب‌الدین در این کتاب به شرح بعضی ابیات قصائد ملا عرفی که به اعتقاد خود مشکل یافته و فکر وی ادراک معنی آن نمیکرد پرداخت .

‏صحافی شده با:دیوان عرفی شیرازی،کانپور: ۱۳۳۳ ق.۱۰۳۵۷۹۱

‏موضوع   :عرفی شیرازی ، جمال‌الدین محمد ، ۹۶۳؟ - ۹۹۹ ق . -- قصائد -- نقد و تفسیر .

 

25) کلیات میرزا جلال اسیر

سرشناسه:اس‍ی‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍وم‍ن‌، - ق‌۱۰۴۹

‏عنوان و نام پدیدآور:ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍رزا ج‍لال‌ اس‍ی‍ر[چاپ سنگی]م‍رزا ج‍لال‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ اس‍ی‍ر

‏وضعیت نشر:ک‍ان‍پ‍ورم‍طب‍ع‌ ن‍ام‍ی‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور۱۳۱۴ق‌. = م‌۱۸۹۷

‏مشخصات ظاهری:۵۰۰ ص‌۲۵x۱۷س‌م‌

‏یادداشت استنساخ  :ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ک‍ت‍اب‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍راق‍ی‌ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د چ‍اپ‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

ص‍ح‍اف‍ی‌ ج‍دی‍د، گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور، روک‍ش‌ ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌ (۹۳۹۲)، م‍ق‍وائ‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌ ب‍ن‍ف‍ش‌ م‍ن‍ق‍وش‌، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌ ()۸۱۴۰

‏یادداشت عنوانهای مرتبط     :ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ی‍رزا ج‍لال‌ اس‍ی‍ر

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ی‍رزا ج‍لال‌ اس‍ی‍ر

 

26) کلیات حزین

سرشناسه:ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،‏‫ ۱۱۰۳ - ‏۱۱۸۰ق.‏

‏عنوان و نام پدیدآور:کلیات حزین[چاپ سنگی]/شیخ محمدعلی حزین اصفهانی؛مصحح: ابوناظم محمدحامدعلی حامد بن حافظ غلام علی خان شاه آبادی

‏وضعیت نشر:کانپور: منشی‌نولکشور، ۱۳۱۱ ق. = ۱۸۹۳ م.(کانپور:مطبع منشی نولکشور)

‏مشخصات ظاهری:۹۲۹ ص.؛قطع: ۱۶× ۲۵ س‌م.

‏یادداشت:زبان: فارسی

‏آغاز، انجام، انجامه:آغاز:بسمله عزلتی در دام بال و پر شکن میخواستم / نیست عالم جایی پرواز که من میخواستم . . .

انجام:. . . کز قید جسم تیره چوجانرا رها کنی / حشر مرا بزمره آل عبا کنی.

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق

نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی، روکش گالینگور قرمز، عطف و لچک تیماج قهوه ایی

‏‏معرفی چاپ سنگی:این کتاب شامل شرح حال حزین و اشعارش که شامل مثنویات و دیوان و ی می باشد و تذکره حزین اصفهانی معروف بتذکره المعاصرین و همچنین در پایان تقریظ منشی شیو پرشاد صاحب (مدیر مطبع اود اخبار) و نیز قطعه تاریخ طبع از ابوناظم محمدحامدعلی حامد بن حافظ غلام علی خان شاه آبادی امده است.

‏صحافی شده در این مجلد     :۲. تذکره حزین/ /شیخ محمدعلی حزین اصفهانی، کانپور: ۱۳۱۱ ق.

‏موضوع   :حزین، محمد علی‌بن ابی‌طالب، ‏۱۱۰۳ - ‏۱۱۸۰ق. -- سرگذشتنامه

‏موضوع   :شعر فارسی -- قرن‏‫ ۱۲ق.‏

‏شناسه افزوده:شاه آبادی، ابوناظم محمدحامدعلی‌حامدبن‌حافظ‌غلام‌علیخان، قرن ۱۴. مصحح

 

27 ) کلیات خسرو

رشناسه    :امیر خسرو، خسرو بن محمود ۶۵۱-۷۲۵ق.

‏عنوان و نام پدیدآور:کلیات عناصر دواوین خسرو[چاپ سنگی]/امیر خسرو دهلوی

‏وضعیت نشر:کانپور: منشی نول کشور، ۱۲۸۸ق=۱۸۸۶م.

‏مشخصات ظاهری:۴۷۶ص،۴ص.:جدول؛۱۵.۵*۲۴س.م

‏یادداشت:فارسی

‏آغاز، انجام، انجامه:آغاز:حمد ی که بقیه نقیه آن در تحریر برابر آید...

انجام:...گر بهم برزده بینی خط من عیب مکن که مرا محنت ایام بهم برزده بود...

انجامه:...مورخ سن عیسوی گفت اعلی چهار عنصر دواوین خسرو.

‏یادداشت استنساخ  :کتاب حاوی عزت الکمال، تحفه‌الصغر، بقیه نقیه و وسط‌الحیوه می باشد.

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و تز ئینات جلد:مقوایی روکش کاغذی ابره، عطف و لچکی ها گالینگور قهوه‌ای رنگ

‏معرفی چاپ سنگی:کتاب شامل چهار دیوان تحفه الصغر، وسط الحیوه، عزت الکمال، و بقیه نقیه است.که در انتها رباعیات مولف نیز آورده شده است. و تقریظ بعضی از بزرگان ، فهرست کتابهای منتشر شده ناشر هم در انتهای کتاب آورده شده است.

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :دیوان امیر خسرو دهلوی

‏موضوع   :شعر فارسی--قرن۸ق.

 

28) کلیات شاه تراب علی قلندر

سرشناسه:ک‍اک‍وری‌، ت‍راب‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌

‏عنوان قراردادی      :[ک‍ل‍ی‍ات‌]

‏عنوان و نام پدیدآور:ک‍ل‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ش‍اه‌ ت‍راب‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ن‍در[چاپ سنگی]

‏وضعیت نشر:[ب‍ی‌ ج‍ا]ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ول‍وی‌ م‍ح‍م‍د، س‍ی‍م‌ال‍دی‍ن‌ ص‍اح‍ب‌ ع‍ل‍وی‌ ک‍اک‍وری‌۱۳۳۲ق‌. ([ب‍ی‌ ج‍ا]: م‍طب‍ع‌ رام‍پ‍ور)

‏مشخصات ظاهری:۱ ج‌. (ش‍م‍اره‌ گ‍ذاری‌ گ‍ون‍اگ‍ون‌). (۱۰۲ ص‌.)۲۵x۱۶س‌م‌

‏یادداشت استنساخ  :م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر دی‍وان‌ ف‍ارس‍ی‌، م‍ث‍ن‍وی‌ اص‍ل‌ ال‍م‍ع‍ارف‌، ت‍رج‍ی‍ع‌ ب‍ن‍د، م‍خ‍م‍س‌ ک‍ری‍م‍ا. ت‍اری‍خ‌ ت‍ص‍ن‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‌ ۱۲۷۵ق‌. در ان‍ت‍ه‍ا ن‍ی‍ز ق‍طع‍ات‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍اه‌ ت‍راب‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ن‍در و ت‍ق‍اری‍ظ و ت‍واری‍خ‌ طب‍ع‌ س‍اب‍ق‍ه‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

ج‍ل‍د م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌ ش‍طرن‍ج‍ی‌ ک‍رم‌ ـ آب‍ی‌، ع‍طف‌ ک‍اغ‍ذ ک‍اه‍ی‌ رن‍گ‌، گ‍وش‍ه‌ه‍ا ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌ روش‍ن‌

‏یادداشت عنوانهای مرتبط     :ک‍ل‍ی‍ات‌ ت‍راب‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ن‍در. ک‍ل‍ی‍ات‌ ق‍ل‍ن‍در

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :ک‍ل‍ی‍ات‌ ت‍راب‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ل‍ن‍در. ک‍ل‍ی‍ات‌ ق‍ل‍ن‍در

‏موضوع   : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ ــ ق‍رن‌ ق‌۱۳

 

29) گنجینه نشاط

سرشناسه:ن‍ش‍اط اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌، ۱۱۷۵-۱۲۴۴ق‌.

‏عنوان و نام پدیدآور:گنجینه[چاپ سنگی]/میرزا عبدالوهاب معتمد متخلّص به نشاط ؛ مصحح و دیباچه : میرزا عبدالباقی طبیب ، میرزا عبدالله طبیب ؛ کاتب : علی اصغر تفرشی

‏وضعیت نشر:طهران: حاجی موسی تاجر طهرانی، ۱۲۸۱ ق. ( طهران:کارخانه آقا میرباقر

‏مشخصات ظاهری:۳۴۱ ، ۴ ص؛ قطع : ۱۶ × ۲۶.۵ س‌م .

‏یادداشت:زبان : فارسی .

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق .

نوع و تز ئینات جلد:صحافی جدید ، مقوایی ، روکش گالینگور آبی .

‏خصوصیات نسخه موجود      :حواشی اوراق:واژه‌نامه در حاشیه .

‏معرفی چاپ سنگی:کتاب مشتمل بر پنج درج است که مجموعه‌ای از غزلها ، قصاید و مثنویها و رباعیات می‌باشد . درج اوّل : مثنوی ، درج ثانی : در مدایح ناصرالدین شاه قاجار از خطب و دیباچه‌ها و قبالجات و قصاید و امثال آن ، درج ثالث : در مخاطبات و نامجات و فرامین و احکام ، درج رابع : در عرایض خود به ناصرالدین شاه و شاهزادگان و مکاتبات و مراسلات متفرقه ، درج خامس : در واردات و جدی و تغزّلات و تشیبات نثری و سپس غزلیات آمده است .

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :گنجینه‌ی میرزا عبدالوهاب معتمد .

گنجینه‌ی نشاط .

دیوان نشاط .

دیوان معتمد‌الدوله نشاط .

‏موضوع   :شعر فارسی -- قرن ‏۱۳ق.‏

نثر فارسی-- ‏‫ قرن ۱۳ق.‏

 

30 ) لمعات

سرشناسه:ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د، ۸۱۷ - ۸۹۸ق‌، ش‍ارح‌

‏عنوان و نام پدیدآور:ل‍م‍ع‍ات‌ م‍ولان‍ا ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌ م‍ع‍ه‌ ش‍رح‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ج‍ام‍ی‌[چاپ سنگی]ب‍ه‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ و ش‍رح‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ج‍ام‍ی‌ک‍ات‍ب‌ س‍ی‍داب‍وال‍ح‍س‍ن‌ ول‍د س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌

‏وضعیت نشر:دک‍ن‌م‍طب‍ع‌ ب‍ش‍ی‍ر[ ۱۳]ق‌

‏مشخصات ظاهری:۱۷۰ ص‌۲۵/۵x۱۷س‌م‌

‏یادداشت استنساخ  :ه‍م‍راه‌ ب‍ا "ف‍وائ‍د ن‍ح‍وی‍ه‌" و "ان‍ت‍ب‍اه‌ ال‍طال‍ب‍ی‍ن‌" در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د ص‍ح‍اف‍ی‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌ و ن‍س‍خ‌

م‍ق‍وای‍ی‌ روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور م‍ش‍ک‍ی‌ گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌

‏یادداشت عنوانهای مرتبط     :اش‍ع‍ه‌ ال‍ل‍م‍ع‍ات‌ ع‍راق‍ی‌ = ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ات‌ ع‍راق‍ی‌ ل‍م‍ع‍ات‌ م‍ولان‍ا ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :اش‍ع‍ه‌ ال‍ل‍م‍ع‍ات‌ ع‍راق‍ی‌ = ش‍رح‌ ل‍م‍ع‍ات‌ ع‍راق‍ی‌ ل‍م‍ع‍ات‌ م‍ولان‍ا ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ ع‍راق‍ی‌

 

31) مآثر رحیمی

ن‍ه‍اون‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌، - ق‌۱۰۴۵

چاپ کلکته 1025 هجری

 

32) مباحثه بین النفس و العقل

به سال 1291

در مطبعه سلطانی کلکته

منظومه در 126 برگ

 

33 ) مرآت العارفین

سرشناسه:مسعود بک شیرخان، احمد بن محمد

‏عنوان و نام پدیدآور:مرآت العارفین[چاپ سنگی]/خواجه مسعود بک بخارایی احمد بن محمد نخشبی شیر خان در گذشته ( - ۸۰۰ ق.)

‏مشخصات ظاهری:۱۸۴ص.

‏معرفی:این کتاب به نظم و نثر عرفانی درباره مراتب سه گانه : علم الیقین ، عین الیقین و حق الیقین است. او معاصر سلطان فیروز شاه (۷۵۲ - ۷۹۰) بوده است . در یک مقدمه و چهارده کشف و یک خاتمه به فارسی در عرفان نظری ، پس از هر کشفی نکته ایست ، با فهرست در آغاز .

نشر :حیدرآباد دکن، مطبع مفید ، ۱۳۱۰ق.در ۱۸۴ ص. تصحیح : محمد عبدالقدیر . حسب فرمایش ملاعمر.

‏یادداشت کلی:زبان: فارسی

‏‏موضوع   :عرفان -- قرن ‏۹ق.‏

 

34) مفتاح التواریخ

موضوع : مفتاح التواریخ.مؤلفه دانشور منشی مشتمل بر شرح‌حال راهنمایان‌ دینی سیکهان و مهاراجارنجیت‌سنگ و قتح پنجاب بدست قوای انگلیسی. در بین سالهای 1867 ر 1868 م توسط چاپخانه نولکنشورکانپور چاپ‌ شده.

 

35) مکتوبات شاه فقیرالله علوی

سرشناسه:فقیر الله علوی

‏عنوان و نام پدیدآور:مکتوبات [چاپ سنگی]/فقیر الله علوی

‏وضعیت نشر:لاهور: [بی‌تا]:مطبعه اسلامیه

‏مشخصات ظاهری:۳۹8 برگ

‏یادداشت:زبان : فارسی

 

36) مکتوبات جوابی عبدالقادر جیلانی

سرشناسه:م‍ن‍ی‍ری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌، ۴۴۱؟ - ق‌۷۸۲

‏عنوان و نام پدیدآور:م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ ج‍واب‍ی‌ م‍ع‌ م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌[چاپ سنگی]ش‍ی‍خ‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ م‍ن‍ی‍ری‌

‏وضعیت نشر:ک‍ان‍پ‍ورم‍ن‍ش‍ی‌ ب‍ه‍گ‍وان‍دی‍ال‌۱۹۱۰م‌. = ۱۳۲۸ق‌. (ک‍ان‍پ‍ور: م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور)

‏مشخصات ظاهری:۵۶ ص‌۲۴x۱۵/۵س‌م‌

‏یادداشت استنساخ  :ک‍ت‍اب‌ ف‍وق‌ ب‍ا م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذ س‍ب‍ز و ک‍رم‌، ع‍طف‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور پ‍ارچ‍ه‌ای‌ س‍ب‍ز ت‍ی‍ره‌

‏یادداشت عنوانهای مرتبط     :ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ک‍ت‍وب‍ات‌

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :م‍ک‍ت‍وب‍ات‌

 

37) مکتوبات قندهاری

سرشناسه:م‍ن‍ی‍ری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌، ۴۴۱؟ - ق‌۷۸۲

‏عنوان و نام پدیدآور:م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ ج‍واب‍ی‌ م‍ع‌ م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌[چاپ سنگی]ش‍ی‍خ‌ ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ی‍ح‍ی‍ی‌ م‍ن‍ی‍ری‌

‏وضعیت نشر:ک‍ان‍پ‍ورم‍ن‍ش‍ی‌ ب‍ه‍گ‍وان‍دی‍ال‌۱۹۱۰م‌. = ۱۳۲۸ق‌. (ک‍ان‍پ‍ور: م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‌ ک‍ش‍ور)

‏مشخصات ظاهری:۵۶ ص‌۲۴x۱۵/۵س‌م‌

‏یادداشت استنساخ  :ک‍ت‍اب‌ ف‍وق‌ ب‍ا م‍ک‍ت‍وب‍ات‌ س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ق‍ادر ج‍ی‍لان‍ی‌ در ی‍ک‌ ج‍ل‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذ س‍ب‍ز و ک‍رم‌، ع‍طف‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور پ‍ارچ‍ه‌ای‌ س‍ب‍ز ت‍ی‍ره‌

‏یادداشت عنوانهای مرتبط     :ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: م‍ک‍ت‍وب‍ات‌

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :م‍ک‍ت‍وب‍ات‌

 

38) مکتوبات منیری

سرشناسه:منیری ، احمد بن یحیی ، ۶۶۱؟ - ۷۸۲ ق.

‏عنوان و نام پدیدآور:مکتوبات حضرت شیخ شرف‌الدین یحیی منیری قدس سره[چاپ سنگی]/احمد یحیی منیری ؛ گردآورنده : زین بدر عربی

‏وضعیت نشر:کانپور: به اهتمام بهگوان دیال صاحب، ۱۹۱۱ م. = ۱۳۲۹ ق . ( کانپور:مطبع منشی نولکشور ) .

‏مشخصات ظاهری:۳۰۰ ص؛۱۶.۵ × ۲۵ س‌م.

‏یادداشت:زبان : فارسی .

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق .

نوع و تز ئینات جلد:مقوایی ، روکش گالینگور عنابی با طرح شطرنجی ، گوشه‌ها و عطف گالینگور مشکی .

‏معرفی چاپ سنگی:گردآورنده تعداد ۱۰۰ مکتوب از مکتوبات شرف‌الدین یحیی منیری به شاگرد به شاگرد اختصاصی خود قاضی شمس‌الدین قدس سره را در هر بابی از علم سلوک از مایحتاج مریدان و سالکان و حکایت سلف جمع‌آوری نموده است : مکتوب اول در توحید ، دوم در توبه ، سوم در خوشنود کردن خصمان ، چهارم در تحدید توبه و . . . نودونهم در دوزخ و صدم در بهشت .

‏عنوانهای گونه گون دیگر      :مکتوبات .

‏موضوع   :منیری ، احمد بن یحیی ، ۶۶۱؟ - ۷۸۲ ق. -- نامه‌ها .

‏موضوع   :آداب طریقت .

 

39) فواید الفواد

سرشناسه:نظام الدین اولیا، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ علی، ‏۶۳۶ - ‏۷۲۵ق.

‏عنوان و نام پدیدآور:فوایدالفواد : ملفوظات حضرت خواجه نظام‌الدین اولیاء/ [گردآورنده] امیرحسن علاءسجزی ؛

‏عنوان دیگر:ف‍وای‍دال‍ف‍واد.

‏موضوع   :چشتیه

‏موضوع   :تصوف -- متون قدیمی تا قرن ۱۴

‏شناسه افزوده:ح‍س‍ن‌ ده‍ل‍وی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ‏۶۴۹؟ - ‏۷۳۸؟ق.‏، گردآورنده

 

40) انتخاب انشای قائم مقام

به سال 1883 در مطبع پنجاب لاهور

142 برگ

  • ۹۳/۰۹/۲۹
  • گنجور

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی