گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

نسخ خطی - کتب سنگی - کتب نایاب

گنجور

در این وبلاگ برآنیم تا برخی از نسخه های خطی و کتابهای چاپ سنگی را معرفی نماییم
دانشجویان و پژوهشگران عزیزی که مایل هستند به منابع معرفی شده دسترسی داشته باشند با نویسنده وبلاگ تماس بگیرند
آیدی تلگرام
@atarialshafii

  • ۰
  • ۰

1)      اجمل التواریخ [چاپ سنگی]

رضا قلی خان هدایت

1-2عشق نامه

غالب تبریزی

‏سرشناسه : هدایت ، رضاقلی بن محمدهادی ، ۱۲۱۵ - ۱۲۸۸ق.

‏عنوان و نام پدیدآور : اجمل‌التواریخ[چاپ سنگی]/رضاقلی‌خان متتخلص بهدایت‌لله باشی ؛ کاتب : محمدعلی التبریزی

‏وضعیت نشر : تبریز: به سعی و اهتمام کربلای محمدحسین، ۱۲۸۳ق. ( تبریز:کارخانه آقارضا )

‏مشخصات ظاهری : [ ۱۶۲ ] ص؛ قطع : ۵/۱۰ × ۱۷ س.م

‏یادداشت : زبان : فارسی

‏مشخصات ظاهری اثر :    نوع و درجه خط:نسخ

نوع و تز ئینات جلد:مقوائی، روکش تیماج قهوه‌ای

‏معرفی چاپ سنگی : اجمل‌التواریخ تاریخ کوتاه شاهان است تا ناصرالدین شاه

‏صحافی شده در این مجلد : ۲. عشق‌نامه / اسدالله بن رمضان بن محمود بن جمال آذربایجانی متخلص به غالب: تبریز، ۱۲۸۳ق.

‏موضوع  : ایران -- تاریخ -- دوران اساطیری و افسانه‌ای

ایران -- تاریخ -- اشکانیان ، ۲۴۹ق.م. - ۲۲۶م.

ایران -- تاریخ -- ساسانیان ، ۲۲۶ - ۶۵۱م.

ایران -- تاریخ -- قاجاریان ، ۱۱۹۳ - ۱۳۴۴ق.

‏شناسه افزوده      : التبریزی، محمدعلی، کاتب

 

2)      دیوان انوری [چاپ سنگی]

‏سرشناسه : ان‍وری‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ۵۸۵؟ق‌

‏عنوان و نام پدیدآور : دی‍وان‌ ان‍وری‌[چاپ سنگی]اوح‍دال‍دی‍ن‌ ان‍وری‌ اب‍ی‍وردی‌ک‍ات‍ب‌ اس‍م‍ع‍ی‍ل‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌

‏وضعیت نشر : ت‍ب‍ری‍زب‍ه‌ دس‍ت‌ رن‍ج‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌۱۲۶۶ ق‌. (ت‍ب‍ری‍ز: ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آخ‍ون‍د م‍لاص‍ال‍ح‌)

‏مشخصات ظاهری : ۳۸۱ ص‌۲۵x۱۷س‌م‌. (۱۱۰۹۵، ۸۹۳۸، ۶۰۱۴، ۵۵۵۹، ۵۵۴۷، ۱۰۷۸۴)، ۲۵x۱۷س‌م‌. (۶۰۰۶، ۸۹۴۶، ۸۵۲۸، )۵۷۷۵

‏مشخصات ظاهری اثر :    ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

ص‍ح‍اف‍ی‌ ج‍دی‍د، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور س‍ب‍ز، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور ق‍رم‍ز (۶۰۰۶)، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌ (۵۵۴۷ ،۸۵۲۵)، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍رم‍ز، ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌ (۵۷۷۵)، ج‍ل‍د م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌ روش‍ن‌ (۱۱۰۹۵)، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌ (۸۹۳۸، ۱۰۷۸۴)، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌ س‍رم‍ه‌ای‌، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ م‍ش‍ک‍ی‌ (۶۰۱۴)، م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذی‌ س‍ب‍ز، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ پ‍ارچ‍ه‌ای‌ م‍ش‍ک‍ی‌ ()۵۵۵۹

‏موضوع  : ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ ــ ق‍رن‌ ق‌

 

3)      برگزیده ناسخ التواریخ

سرشناسه : س‍پ‍ه‍ر، ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌، ۱۲۶۸ - ق‌۱۳۴۲

‏عنوان قراردادی : [ن‍اس‍خ‌ال‍ت‍واری‍خ‌، ب‍رگ‍زی‍ده‌]

‏عنوان و نام پدیدآور : ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌[چاپ سنگی]ع‍ب‍اس‍ق‍ل‍ی‌ س‍پ‍ه‍ر

‏وضعیت نشر : لاه‍ورم‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌، ۱۸۸۴م‌. (لاه‍ور: م‍طب‍ع‌ ان‍ج‍م‍ن‌ پ‍ن‍ج‍اب‌)۱۸۸۴م‌. = ق‌۱۲۹۸

‏مشخصات ظاهری : ۲۰۰ ص‌۲۲/۵x۱۵س‌م‌

‏مشخصات ظاهری اثر : ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذ م‍ن‍ق‍وش‌، ع‍طف‌ پ‍ارچ‍ه‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور طوس‍ی‌ رن‍گ‌

 

4)      تذکره الشعرا

سرشناسه : م‍وف‍رخ‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍غ‍ن‍ی‌، -۱۹۱۶.

‏عنوان و نام پدیدآور : تذکرة الشعرا[چاپ سنگی]/مولانا محمدعبدالغنی‌خان صاحب غنی موفرخ‌آبادی ؛ دیباچه‌نویس: عبدالحمیدخان

‏وضعیت نشر : به اهتمام محمدمقتدی‌خان شروانی، ۱۹۱۶ م .:مطبع انسی تیوت گزت علی گره

‏مشخصات ظاهری : ۱۴۶ ص.+قطع: ۱۶× ۲۴ س‌م.

‏یادداشت:زبان: فارسی - اردو

‏آغاز، انجام، انجامه:آغاز:خلت الدیار فسدت ... حضرت والدماجد مرحوم مغفور (مولف تذکره هذا) . . .

انجام:. . . محمدیوسف گاهی یوسف و گاهی یوسفی تخلص میکرد، قبل از اکبر بود.

 ‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی، روکش تیماج مشکی

‏یادداشت تملک و سجع مهر :شکل و سجع مهر:صفحه اول مهر مستطیل به سجع " اهدایی مرحوم عبدالله بهسرشتی"

‏کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د...:غلطنامه: در پایان کتاب لغات غلط

‏معرفی چاپ سنگی:کتاب شرخ مختصری است درباره زندگی شاعران ایرانی و غیر ایرانی با ذکر تخلص، نام، وفات و محل تولد و نام پادشاهان آن عهد، نام یکی از آثار نوشته شد ه توسط شاعر براساس حروف الفبا نام شعرا نوشته شده است.

‏عنوانهای گونه گون دیگر            :ارمغان آصفی

‏موضوع  :شاعران -- سرگذشتنامه -- ادبیات نوجوانان

‏شناسه افزوده:عبدالحمید‌خان، دیباچه‌نویس

 

5)      تذکره الخواتین

عنوان و نام پدیدآور:ت‍ذک‍ره‌ ال‍خ‍وات‍ی‍ن‌[چاپ سنگی]گ‍ردآورن‍ده‌ م‍ح‍م‍دش‍ی‍رازی‌ م‍ل‍ک‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ک‍ات‍ب‌ م‍ی‍رزا م‍ه‍دی‌ ش‍ی‍رازی‌

‏وضعیت نشر:ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌ ش‍ی‍رازی‌ م‍ل‍ک‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ق‌۱۳۰۶

‏مشخصات ظاهری:۱۷۸ ص‌۲۴x۱۶/۵س‌م‌

‏یادداشت استنساخ:ک‍ت‍اب‌ "م‍ش‍اه‍ی‍رال‍ن‍س‍اآ" م‍ح‍م‍د ذه‍ن‍ی‌ اف‍ن‍دی‌ اس‍اس‌ ک‍ار ق‍رار گ‍رف‍ت‍ه‌ و س‍پ‍س‌ م‍ع‍ل‍وم‍ات‌ خ‍ود را ب‍ه‌ آن‌ اض‍اف‍ه‌ ک‍رده‌ اس‍ت‌. ص‍ف‍ح‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ اطلاع‍ات‌ ن‍اش‍ر را دارد از ان‍ت‍ه‍ا اف‍ت‍اده‌ اس‍ت‌ از روی‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ش‍اب‍ه‌ ف‍ه‍رس‍ت‌ ش‍د. ن‍ام‌ ن‍گ‍ارن‍ده‌ (گ‍ردآورن‍ده‌) در ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ش‍خ‍ص‌ ن‍ی‍س‍ت‌ ول‍ی‌ در م‍ش‍ار: م‍ل‍ک‌ ال‍ک‍ت‍اب‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ رف‍ی‍ع‌ ش‍ی‍رازی‌ ذک‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌. در ال‍ذری‍ع‍ه‌ ن‍ی‍ز اح‍ت‍م‍الا ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍اه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍گ‍م‌ را داده‌ ک‍ه‌ در ان‍ت‍ه‍ای‌ ن‍س‍خ‍ه‌ آورده‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ب‍ر ح‍س‍ب‌ ام‍ر ش‍اه‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍گ‍م‌ ب‍زی‍ور طب‍ع‌ درآم‍د.

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

ص‍ح‍اف‍ی‌ ج‍دی‍د م‍ق‍وای‍ی‌ روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور س‍رم‍ه‌ای‌

‏یادداشت عنوانهای مرتبط:م‍ش‍اه‍ی‍ر ال‍ن‍س‍ا

 

6)      خونابه جگر

بی‌خبر کشمیری، غلام غوث بن غلام محمد

مطبع نامور

286 صفحه

 

 7)      بهار دانش

سرشناسه:ع‍ن‍ای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌

‏عنوان و نام پدیدآور:ب‍ه‍اردان‍ش‌[نسخه خطی]ع‍ن‍ای‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ لاه‍وری‌؛ ک‍ات‍ب‌ م‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍ود اب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍واح‍د...ص‍دی‍ق‍ی‌

چاپ سنگی مطبع نول کشور

 

8)      دیوان رسوا

‏سرشناسه:رسوا، احمدحسن

‏عنوان و نام پدیدآور:دیوان رسوا[چاپ سنگی]/مولوی احمدحسن متخلص به رسوا

‏وضعیت نشر:لکهنو: منشی پراگ نرائن صاحب، ۱۸۹۹م= ۱۳۱۶ق ( لکهنو:مطبع منشی نولکشور)

‏مشخصات ظاهری:۴،۱۵۰ص:جدول؛قطع : ۵/۱۷ ×۵/۲۷ س.م

‏یادداشت:زبان : فارسی

ماده تاریخ تألیف کتاب به سال ۱۲۹۷ق ، ۱۸۸۰م آمده است و در صفحه ۱۴۸ جدول ماده تاریخ آورده شده است

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق

نوع و تز ئینات جلد:مقوائی، روکش گالینکور مشکی، عطف و گوشه‌ها روکش تیماج زرشکی

‏یادداشت مسئولیت معنوی اثر:این کتاب حسب‌الفرمایش فخرالدوله نواب علاؤالدین احمدخان صاحب‌بهادر به طبع رسیده است

‏یادداشت تملک و سجع مهر:امضاء:در انتهای نسخ تقریظ یز کتاب از محمدخلیل شیرزای، مولوی قاضی طلا محمدخان المتخلص به طلافاضل پیشاوری ، منشی محمدحمیدعلیخان بهادر ، منشی جمنی لال مائل ، منشی گوری شکر صاحب مجذوب فرخ آبادی ، سید الفت علی صاحب، محمد جعفر ذکی آمده است

‏کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د...:فهرست کتب منتشره توسط ناشر یک صفحه درآغاز و ۲ صفحه در انتها نسخه آمده است

‏معرفی چاپ سنگی:دیوان رسوا مشتمل بر قصاید و غزلیات است

‏عنوانهای گونه گون دیگر            :دیوان رسوا هندی

‏موضوع  :شعر فارسی -- هند

  

9)      دیوان ترکی سلطان ولد

چاپ سنگی

مطبعه عامره

استانبول 1341

مصحح : معلم رفعت

 

10)  دیوان شاه بوعلی قلندر

سرشناسه:شاه‌شرف‌الدین

‏عنوان و نام پدیدآور:دیوان‌شاه‌بوعلی‌قلندر[چاپ سنگی] ؛ کاتب: حبیبالله‌منشی‌فاضل

‏وضعیت نشر:لاهور: محمدجلال‌الدین‌تاجران، بی‌تا:اسلامیه

‏مشخصات ظاهری:۴۰ص.

‏یادداشت:زبان: فارسی

 

11)  دیوان فارسی سید نگاری (حمزه نگاری قره باغی)

مطبعه حقوقیه

استانبول 1329

 

12)  دیوان البسه قاری یزدی

مطبعه ابوالضیا

استانبول 1303

توضیح : دیوان البسه دیوانی طنزآمیز به زبان پارسی است که در آن از واژگان رایج در 

 میان جامه دوزان و بافندگان سدهٔ ۹ هجری قمری (سدهٔ ۱۵ (میلادی)) ایران بهره 

 گرفته شده. نویسنده این دیوان مولانا محمود نظام الدین قاری یزدی است

  

13)  دیوان قدسی

سرشناسه:ق‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د، - ق‌۱۰۵۰

‏عنوان قراردادی:  [دی‍وان‌]

‏عنوان و نام پدیدآور:دی‍وان‌ ق‍دس‍ی‌[چاپ سنگی]

‏وضعیت نشر:ل‍ک‍ه‍ن‍وب‍اب‍وج‍ه‍وئ‍ی‌ لال‌۱۳۰۰ق‌. (ل‍ک‍ه‍ن‍و: م‍طب‍ع‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ال‍ع‍اش‍ق‍ی‍ن‌)

‏مشخصات ظاهری:۹۷ ص‌۲۴x۱۶س‌م‌

‏یادداشت استنساخ:ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دی‍وان‌ غ‍وث‍ی‍ه‌، دی‍وان‌ م‍ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ چ‍ش‍ت‍ی‌، دی‍وان‌ ق‍طب‌ال‍دی‍ن‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ارک‍اک‍ی‌ و دی‍وان‌ ق‍دس‍ی‌ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وائ‍ی‌، روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍ه‍وه‌ای‌

 

14)  دیوان گرامی

سرشناسه:غلام‌قادرگرامی

‏عنوان و نام پدیدآور:دیوان‌گرامی[چاپ سنگی]

‏وضعیت نشر:لاهور

‏مشخصات ظاهری:۲۱۶ص.

‏یادداشت:زبان : فارسی

 

15)  دیوان منشی لال

مطبع علوی 1269

 

16)  دی‍وان‌ م‍ی‍رزا م‍ظه‍ر ج‍ان‌ ج‍ان‍ان‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ م‍ظه‍ر

سرشناسه:م‍ظه‍ر ده‍ل‍وی‌، ج‍ان‍ج‍ان‍ان‌ ب‍ن‌ ج‍ان‌، - ق‌۱۱۹۵

عنوان و نام پدیدآور:دی‍وان‌ م‍ی‍رزا م‍ظه‍ر ج‍ان‌ ج‍ان‍ان‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ م‍ظه‍ر[چاپ سنگی]

وضعیت نشر:ح‍ی‍درآب‍اد دک‍ن‌اب‍ورج‍اآ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍غ‍دی‍ر ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌ الاح‍م‍دی‌۱۳۰۹ق‌. (ح‍ی‍درآب‍اد دک‍ن‌: م‍طب‍ع‌ م‍ف‍ی‍د)

 مشخصات ظاهری:۶۴ ص‌۲۴/۵x۱۶س‌م‌

یادداشت استنساخ:دارای‌ ح‍واش‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر اس‍ت‌

مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وای‍ی‌، روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور زرش‍ک‍ی‌

یادداشت عنوانهای مرتبط:  دی‍وان‌ م‍ظه‍ر

عنوانهای گونه گون دیگر  :  دی‍وان‌ م‍ظه‍ر

 

17)  دیوان میرزا نصرالله خان

سرشناسه:فدائی، نصرالله بن محمدحسین، - ۱۳۱۳ق

‏عنوان قراردادی:[ دیوان غزلیات ]

‏عنوان و نام پدیدآور:دیوان غزلیات میرزا نصرالله‌خان المتخلص به فدائی[چاپ سنگی]/نصرالله فدائی ؛ کاتب: غلام حسن

‏وضعیت نشر:[ بی جا]: میرزا نصرالله‌خان فدایی، ۱۳۱۰ق=۱۳۰۱

‏مشخصات ظاهری:۲،۲۰، ۴۰۰ص:مصور؛قطع: ۵/۱۷ × ۵/۲۴ س.م

‏یادداشت:زبان: فارسی

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق

نوع و تز ئینات جلد:صحافی جدید، مقوائی، روکش گالینکور نارنجی

‏کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د...:در آغاز کتاب فهرست کتاب در ۲۰ صفحه آمده است

‏معرفی چاپ سنگی:در آغاز کتاب تصویر ، نصرالله پورمحمد حسین خوشنویس اصفهانی فرخوانده به دولت یار جنگ بهادر آمده است

‏عنوانهای گونه گون دیگر            :دیوان غزلیات فدائی

دیوان غزلیات فدائی فراخوانده به دولت یار جنگ بهادر

‏موضوع  :شعر فارسی -- قرن ۱۴

‏شناسه افزوده:غلام حسین، کاتب

  

18)  رسائل اربعه درد

سرشناسه:درد ، خواجه میر بن محمد ناصر ، ۱۱۳۳ - ۱۱۹۹ ق.

‏عنوان و نام پدیدآور:رسائل اربعه درد[چاپ سنگی]/خواجه میر محمدی المتخلص به درد .-

‏وضعیت نشر:بهوپال:مطبع شاهجهانی،۱۳۱۰ ق.

‏مشخصات ظاهری:۳۲۰ ص.۲۱ × ۳۴ س م .

‏یادداشت:زبان : فارسی.

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع خط:نستعلیق.

نوع جلد:جلد مقوایی ، روکش کاغذی طرح دار زمینه کرم نقش های آبی عطف و گوشه ها پارچه ای ، مشکی .

‏یادداشت عنوانهای مرتبط:            عنوان دیگر : ناله درد . آه سرد .درد دل شمع محفل .

‏معرفی چاپ سنگی:کتاب فوق شامل چهر رساله می باشد ، عبارتند از رساله ناله درد صفحات ( ۱ - ۷۰ ) ، رساله آه سرد صفحات ( ۷۱ - ۱۳۳ ) ، رساله درد دل صفحات (۱۳۴ - ۲۲۵ ) ، رشحات شمع محفل صفحات ( ۲۲۶ - ۳۲۰ ).

‏عنوانهای گونه گون دیگر            :ناله درد . آه سرد .درد دل شمع محفل .

‏موضوع  :شعر فارسی - قرن ۱۲ ق.

نثر فارسی - قرن ۱۲ ق.

شعر عرفانی - قرن ۱۲ ق.

تصوف.

عرفان.

 

19)  شرح نثر ظهوری

سرشناسه:ص‍ه‍ب‍ای‍ی‌ ده‍ل‍وی‌، م‍ول‍وی‌ ام‍ام‌ب‍خ‍ش‌، ـ ۱۲۷۴ق‌. ش‍ارح‌

‏عنوان قراردادی:[س‍ه‌ ن‍ث‍ر ظه‍وری‌ (ش‍رح‌)]

‏عنوان و نام پدیدآور:ش‍رح‌ س‍ه‌ ن‍ث‍ر ظه‍وری‌[چاپ سنگی]م‍ول‍وی‌ ام‍ام‌ ب‍خ‍ش‌ ده‍ل‍وی‌ م‍ت‍خ‍ل‍ص‌ ب‍ه‌ ص‍ه‍ب‍ای‍ی‌

‏وضعیت نشر:ل‍ک‍ه‍ن‍وم‍ن‍ش‍ی‌ دی‍ن‍دی‍ال‌ ص‍اح‍ب‌۱۸۸۱م‌. = ۱۲۹۸ق‌. (ل‍ک‍ه‍ن‍و: م‍طب‍ع‌ م‍ن‍ش‍ی‌ ن‍ول‍ک‍ش‍ور)

‏مشخصات ظاهری:۳۲۷ ص‌۲۶x۱۷س‌م‌

 ‏یادداشت استنساخ:ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ش‍رح‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ر س‍ه‌ ن‍ث‍ر م‍لا ن‍ورال‍دی‍ن‌ ظه‍وری‌ ت‍رش‍ی‍زی‌ ش‍ام‍ل‌: ۱- ن‍ث‍ر ن‍ورس‌ (ص‌. ۱ ـ ۱۱۹) ۲- ن‍ث‍ر گ‍ل‍زار اب‍راه‍ی‍م‌ (ص‌. ۱۲۰ ـ ۲۰۷) ۳- ن‍ث‍ر خ‍وان‌ خ‍ل‍ی‍ل‌ (ص‌. ۲۰۸ ـ ۳۲۷)، ب‍ص‍ورت‌ ج‍م‍ل‍ه‌ ب‍ه‌ ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ت‌ ی‍ع‍ن‍ی‌ ج‍م‍ل‍ه‌ای‌ از م‍ت‍ن‌ و س‍پ‍س‌ ش‍رح‌ آن‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌. در ان‍ت‍ه‍ا ش‍ارح‌ ق‍طع‍ه‌ای‌ در ت‍اری‍خ‌ طب‍ع‌ س‍روده‌ اس‍ت‌. ف‍ه‍رس‍ت‍ی‌ از ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍اش‍ر در چ‍ه‍ار ص‍ف‍ح‍ه‌ ۲ ص‍ف‍ح‍ه‌ در اب‍ت‍دا و ۲ ص‍ف‍ح‍ه‌ در ان‍ت‍ه‍ای‌ ن‍س‍خ‍ه‌ آم‍ده‌ اس‍ت‌. م‍ن‍اب‍ع‌: م‍ش‍ار، ج‌. ۳: ۳۲۳۷. ت‍اری‍خ‌ وف‍ات‌ و ن‍ام‌ ش‍ارح‌ از دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ (ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ در ج‌. ۴: ۱۶۱۴). ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د، پ‍اک‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ن‍گ‍لادش‌. ای‍ن‌ ن‍س‍خ‍ه‌ ب‍ا ش‍رح‌ س‍ک‍ن‍درن‍ام‍ه‌ در ی‍ک‌ م‍ج‍ل‍د آم‍ده‌ اس‍ت‌

‏مشخصات ظاهری اثر:ن‍س‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‌

م‍ق‍وای‍ی‌ روک‍ش‌ ک‍اغ‍ذ طرح‌ اب‍ره‌ (۸۸۷۰)، م‍ق‍وای‍ی‌ روک‍ش‌ گ‍ال‍ی‍ن‍گ‍ور م‍ش‍ک‍ی‌، گ‍وش‍ه‌ه‍ا و ع‍طف‌ ت‍ی‍م‍اج‌ ق‍رم‍ز ()۱۱۴۲۴

‏یادداشت عنوانهای مرتبط:ش‍رح‌ س‍ه‌ ن‍ث‍ر ظه‍وری‌ ت‍رش‍ی‍زی‌

س‍ه‌ ن‍ث‍ر ظه‍وری‌

‏عنوانهای گونه گون دیگر:           ش‍رح‌ س‍ه‌ ن‍ث‍ر ظه‍وری‌ ت‍رش‍ی‍زی‌

‏موضوع  :ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ ــ ق‍رن‌ ۱۳ق‌. ۲. ظه‍وری‌ ت‍رش‍ی‍زی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ـ ۱۰۲۶ق‌. ــ س‍ه‌ ن‍ث‍ر ظه‍وری‌ ــ ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر

 

20)  شمس المناقب

سرشناسه:س‍روش‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ق‍ن‍ب‍رع‍ل‍ی‌، ‏۱۲۲۸ - ‏۱۲۸۵ق.‏

‏عنوان و نام پدیدآور: شمس المناقب[چاپ سنگی]/شمس الشعرا سروش؛مق‍دم‍ه‌ن‍وی‍س‌: ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌ ؛ کاتب میرزا آقا کمرئی

‏وضعیت نشر:[بی‌جا ]::ب‍ه‌ اه‍ت‍م‍ام‌ اب‍راه‍ی‍م‌ م‍ش‍ت‍ری‌ طوس‍ی،۱۳۳۰ق.([بی‌جا):ک‍ارخ‍ان‍ه‌ م‍ی‍ر م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر طه‍ران‍ی‌ )

‏مشخصات ظاهری: قطع:۵/۱۵×۲۱ س‌م.

‏یادداشت:زبان: فارسی

‏آغاز، انجام، انجامه:آغاز:مقدمه : بنام ایزد بخشاینده مهربان بر هوشمندان با فرهنگ این راز آشکار .....

آغاز:متن : دو ابر بانک زن کشت از دو سوی آسمان پیدا / بهم ناکاه پیوستند و بر شد از دو سو غوغا

انجام:خورشید اکر چه هست در ابر نهان / از نور وی است باز عالم روشن

‏مشخصات ظاهری اثر:نوع و درجه خط:نستعلیق.

نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی ، روکش کاغدی ، مشکی، عطف تیماج مشکی.

 ‏کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د...:واژه‌نامه در حاشیه آورده شده است.

‏معرفی چاپ سنگی : میرزا محمدعلى، متخلص به سروش، در سال۱۲۲۸ دراصفهان متولد شد.او با سرودن قصیده اى در۱۱۰ بیت در ستایش عباس میرزا، فرزند فتحعلى شاه،در دربار قاجار مکانتى یافت. وى محمدشاه را نیز ستایش کرد ولى همة اشتهار او در عصر ناصرالدّین شاه بود. اثرمهم او دیوان قصاید اوست که آن را هم تراز قصیده هاى فرخى سیستانی کرده است.از جملة آثار دیگر سروش اصفهانى مى توان از مثنوى روضة الاسرار دربحر رَمَل، با۱۱۵۹ بیت، در مقتل و مراثى امام حسین(ع)، شصت بند در مراثىحضرت خامس آل عبا(ع)، مثنوى اردیبهشت در بحر متقارب در سرگذشت حضرت رسول(ص)، تاریخ قاجاریه از آغاز تا زمان ناصرالدین شاه، به اسلوب شاهنامة فردوسى و شاهنشا هنامة صبا نام برد.شمس المناقب او در حدود دوهزار بیت در مناقب حضرت رسول(ص)و حضرت على(ع) و دیگر ائمة شیعه علیهم السّلام است. این کتاب به همّت شاگرد و مرید او، حاج میرزا ابراهیم مشترى طوسى، که خود نیز از شاعران عصر بود، گردآورى و با مقدمة حسین قلى خان سلطانى کرمانشاهى به چاپ رسید .

‏عنوانهای گونه گون دیگر            :ش‍م‍س‌ال‍م‍ن‍اق‍ب‌ در م‍دح‌ ائ‍م‍ه‌ (ع‌)

‏موضوع  : مدیحه و مدیحه‌سرایی اهل بیت (ع)

چهارده معصوم -- مراثی

چهارده معصوم -- سوگواری‌ها

شعر مذهبی -- قرن‏ ۱۳ق.‏

شعر فارسی -- قرن ۱۳ق.

‏شناسه افزوده :کرمانشاهی ، حسینقلی ، قرن۱۴ق.، مقدمه نویس

کمرئی ، قرن ۱۴.،کاتب

  • ۹۳/۰۹/۲۹
  • گنجور

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی